ALV 2019


Agenda:

 1. Opening vergadering
 2. Verslag van de vergadering van donderdag 5 april 2018 en dinsdag 2-10-2018 (zie bijlagen)
 3. Aftreden en benoemen bestuursleden (die sinds de vergadering van Dinsdag 2 oktober
  2018 hebben proefgedraaid). Dennis Huizinga gaat aftreden. Voorgestelde benoemingen
  zijn, Bart van Oosterhout, Hanneke van Gerwen, Ramon Nagelmaeker en Saskia van Erven.
  Positie Chris de Beer
 4. Ingekomen stukken.
 5. Bespreken algemeen en Financieel Jaarverslag 2018, zie bijlage
  5.1 Toelichting op de jaarrekening 2018
  5.2 Balans/Resultatenrekening 2018
  5.3 Waterverspilling tegengaan.
 6. Verslag van de kascontrolecommissie over 2018
 7. Decharge vragen aan de leden
 8. Benoemen kascontrolecommissie en reserve leden voor het boekjaar 2019
 9. Voorstel verhoging contributie
  9.1 meerjaren begroting
  9.2 voorstel verhoging 1 cent per M2 . Voor hele grote tuinen van 400 M2 is dat 4
  euro per jaar.
 10. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement, zie bijlage
 11. Nieuw logo kiezen, zie bijlage
 12. Aandacht voor website en aktiviteiten agenda.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 15. Borrelen, samen napraten.

Bijlagen:

 

 

 

 • Logo 2

 

 

 

 

 

 

Notulen